ติดต่อเกรียงไกร ลิ่มทอง


ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
9/1 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 ประเทศไทย
เบอร์โทรศัพท์: 02-407-3888 ต่อ 2620
เบอร์โทรสาร: 02-407-3804

Kriangkrai Limthong


Department of Computer Engineering and Robotics
School of Engineering, Bangkok University
9/1 M.5 Phahon Yothin Rd., Klong Nueng,
Klong Luang, Pathumtani 12120, THAILAND
Tel: (+66) 2407-3888 Ext. 2620
Fax: (+66) 2407-3804