เกี่ยวกับ


ประวัติ

เรียนจบวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับที่ 2) สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม และจบวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย เคยทำงานเป็นวิศวกรดูแลระบบที่บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และที่บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นระยะเวลาหลายปี ก่อนที่จะลาศึกษาต่อและจบในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ในสาขาวิชา Informatics จากมหาวิทยาลัย Graduate University of Advanced Studies (Sokendai) ประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบันเป็นอาจารย์สอนภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา สนใจงานวิจัยทางด้านการวัดข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ความมั่นคงทางคอมพิวเตอร์ เทคนิคการประมวลผลทางด้านสัญญาณ กระบวนการและการประยุกต์ใช้งานการเรียนรู้ของเครื่อง


Biography

He received a B.Eng (2nd Honors) degree in Computer Engineering from Sripatum University; and a M.Eng degree in Computer Engineering from Kasetsart University, Thailand. He worked as a Systems Engineer at Advanced Info Service PLC. and Thailand Post Co., Ltd. for several years. After that he pursued the Ph.D. degree in the Department of Informatics from the Graduate University of Advanced Studies (Sokendai), Japan. He has currently be a lecturer in the Department of Computer Engineering, School of Engineering, Bangkok University, Thailand, since 2009. His research interests are network traffic measurement, computer security, signal processing techniques, and machine learning methods and applications.


Certifications