ผลงาน

วารสารวิชาการระดับนานาชาติ

 • Limthong, K.; Fukuda, K.; Ji, Y.; Yamada, S., "Unsupervised learning model for real-time anomaly detection in computer networks," IEICE Transactions on Information and Systems, vol.E97-D, no.8, pp.2084-2094, August 2014. doi:10.1587/transinf.E97.D.2084 [pdf]
 • Limthong, K., "Performance of Interval-Based Features in Anomaly Detection by Using Machine Learning Approach," International Journal of Machine Learning and Computing, vol.4, no.3, pp.292-299, June 2014. doi:10.7763/IJMLC.2014.V4.427 [pdf]
 • Limthong, K., "Real-Time Computer Network Anomaly Detection Using Machine Learning Techniques," Journal of Advances in Computer Networks, vol.1, no.1, pp.1-5, March 2013. doi:10.7763/JACN.2013.V1.1 [pdf]

งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

 • Limthong, K.; Charoensuk, Y., "Operational Efficiency of Face Recognition Algorithms on Raspberry Pi," International Science, Social Science, Engineering and Energy Conference
  (I-SEEC), 2019, vol., no., pp., 20-23 November 2019. [pdf]
 • Limthong, K.; Fukuda, K.; Ji, Y.; Yamada, S.;, "Weighting Technique on Multi-timeline for Machine Learning-based Anomaly Detection System," International Conference on Computing, Communication and Security (ICCCS), 2015 IEEE International Conference on, vol., no., pp.50-55, 4-6 December 2015. doi:10.1109/CCCS.2015.7374168 [pdf]
 • Limthong, K., "Performance of interval-based features for anomaly detection in network traffic," Communications and Network Security (CNS), 2013 IEEE Conference on, vol., no., pp.361-362, 14-16 October 2013. doi:10.1109/CNS.2013.6682727 [pdf]
 • Limthong, K.; Tawsook, T.;, "Network Traffic Anomaly Detection using Machine Learning Approaches," IEEE/IFIP Network Operations and Management Symposium (NOMS), 2012 International Conference on, vol., no., pp.542-545, 16-20 April 2012. doi:10.1109/NOMS.2012.6211951 [pdf]
 • Limthong, K.; Fukuda, K.; Ji, Y.; Yamada, S.;, "Impact of Time Interval on Naive Bayes Classifier for Detecting Network Traffic Anomalies," Computer Science and Engineering Conference (ICSEC), 2011 International Conference on, vol., no., pp.1-6, 7-9 September 2011. [pdf]
 • Limthong, K.; Tawsook, T.;, "An Experiment on Naive Bayes Classifier Detecting Network Traffic Anomalies," Computational Science and Engineering (ANSCSE), 2011 15th International Annual Symposium on, vol., no., pp.543-547, 30 March-2 April 2011. [pdf]
 • Limthong, K.; Watanapongse, P.; Kensuke, F.;, "A Wavelet-Based Anomaly Detection for Outbound Network Traffic," Information and Telecommunication Technologies (APSITT), 2010 8th Asia-Pacific Symposium on , vol., no., pp.1-6, 15-18 June 2010. [pdf]
 • Limthong K.; Fukuda, K.; Watanapongse, P.;, "Wavelet-Based Unwanted Traffic Time Series Analysis," in Computer and Electrical Engineering (ICCEE), 2008 International Conference on, vol., no., pp.445-449, 20-22 December 2008. doi:10.1109/ICCEE.2008.106 [pdf]

งานประชุมวิชาการระดับชาติ

 • เกรียงไกร ลิ่มทอง; ญาใจ เจริญสุข, "การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของอัลกอริทึมสำหรับการรู้จำใบหน้าบนคอมพิวเตอร์แบบราสเบอร์รี่พาย," รายงานการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 43 (EECON-43), 2020, เล่มที่ 1, หน้าที่ 145-148., 28-30 ตุลาคม 2563. [pdf]
 • เกรียงไกร ลิ่มทอง, "การประยุกต์ใช้รูปแบบกิจกรรมผ่านเกมส์สำหรับการเข้าชั้นเรียนและการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน: กรณีศึกษา นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ," รายงานการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 8, 2017, หน้าที่ 72-82, 22 มิถุนายน 2560. [pdf]
 • เกรียงไกร ลิ่มทอง, "โมเดลการเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอนสำหรับการตรวจจับความผิดปกติแบบเรียลไทม์ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์," รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (NCIT), 2014, เล่มที่ 1, หน้าที่ 278-283, 27-28 กุมภาพันธ์ 2557. [pdf]
 • Limthong, K.; Tawsook, T.;, "A Wavelet-Based Anomaly Detection in Outbound Network Traffic," National Computer Science and Engineering Conference (NCSEC), 2010, vol., no., pp.49-54, 17-19 November 2010. [pdf]
 • Limthong, K.; Watanapongse, P.; Piamsa-nga, P.; Siwamogsatham, S.; , "Wavelet-Based Anomaly Detection of Computer Network Traffic," 32nd Electrical Engineering Conference (EECON), 2009, vol.1, no., pp.669-672, 29-30 October 2009. [pdf]

บทความทางวิชาการ

 • เกรียงไกร ลิ่มทอง, "เรื่องของ Password รหัส(ไม่)ลับ," วารสารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ เพชรชัยพฤกษ์, ปีที่ 20 ฉบับ 66 ประจำเดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2552, หน้า 27-28. [pdf]