ติดต่อเกรียงไกร ลิ่มทอง


ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
9/1 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 ประเทศไทย
เบอร์โทรศัพท์: 0-2902-0299 ต่อ 2620
เบอร์โทรสาร: 0-2516-8554

Kriangkrai Limthong


Department of Computer Engineering, School of Engineering
Bangkok University, Rangsit Campus
9/1 M.5 Phahon Yothin Rd., Klong Nueng,
Klong Luang, Pathumtani 12120, THAILAND
Tel: (+66) 2902-0299 Ext. 2620
Fax: (+66) 2516-8554